Zajednica za Strane Jezike

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Poslovnik

Temeljem Odluke Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore donijete na 4. sjednici od 20. svibnja 1997. g., Zajednica za strane jezike na svojoj 1. sjednici održanoj 14. listopada2002. donosi

 

P O S L O V N I K

O RADU ZAJEDNICE ZA STRANE JEZIKE

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Članicom Zajednice za strane jezike (u daljnjem tekstu: Zajednica) mogu postati trgovačka društva - članice Hrvatske gospodarske komore, koje obavljaju djelatnost obrazovanja ili prevođenja na području stranih jezika, drugi gospodarski subjekti zaintiresirani za problematiku učenja stranih jezika, kao i insititucije na području kulturne i obrazovne djelatnosti te fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti unapređuju područje učenja stranih jezika i prevođenja.

Članak 2.

Članstvo u zajednici je dragovoljno.Prijem u članstvo Zajednice potvrđuje se na sjednici Zajednice, na temelju pisane pristupnice.

Članak 3.

Zajednica nema svojstvo pravne osobe i djeluje u sastavu Hrvatske gospodarske komore pod nazivom: Hrvatska gospodarska komora – Zajednica za strane jezike.

Članak 4.

Prvu sjednicu Zajednice saziva direktor Sektora za poslovno obrazovanje Hrvatske gospodarske komore.Na sjednici se biraju predsjednik i zamjenik predsjednika Zajednice, te imenuje poslovni tajnik Zajednice, sa mandatom od 4 (četiri) godine. Tajnik zajednice je zaposlenik Hrvatske gospodarske komore.Predlaganje kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika je javno uz pristanak svih kandidata. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se javnim glasovanjem.Utvrđivanje liste kandidata i provođenje izbora te prebrojavanje glasova obavlja izborna komisija od tri člana koju bira Zajednica na prijedlog predsjedavajućeg. Izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti. Ako se rezultat glasovanja ponovi, ti kandidati ispadaju i postupak kandidiranja se ponavlja s drugim kandidatima.

Članak 5.

Zajednicu predstavlja predsjednik zajednice (u daljnjem tekstu: predsjednik), a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.Rad i djelovanje Zajednice usklađuje poslovni tajnik Zajednice (u daljnjem tekstu: tajnik).

Članak 6.

Odredbe ovog poslovnika obvezuju sve članice Zajednice i sve osobe koje sudjeluju u radu Zajednice.

Članak 7.

Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika kada ga zamjenjuje, odgovoran je za primjenu ovog Poslovnika.

II RAD ZAJEDNICE

Članak 8.

Zajednica donosi odluke na sjednici, koju čine sve članice Zajednice.Sjednicu Zajednice saziva predsjednik.Sjednica se mora sazvati i na zahtjev najmanje petine članica Zajednice, na zahtjev organa Hrvatske gospodarske komore i ukoliko nadležni organi zakonodavne ili izvršne vlasti RH potaknu pitanja vezana za problem stranih jezika (i slično), a koji se direktno ili indirektno odnose na ovu problematiku.

Članak 9.

Sjednica Zajednice može se održati ako je nazočno više od polovice članica Zajednice.Pravo glasovanja i odlučivanja imaju samo članice Zajednice.Na sjednici Zajednice donosi se:

- Poslovnik o radu
- Program rada Zajednice
- bira predsjednik i zamjenik predsjednika
- bira Vijeće zajednice- imenuje poslovi tajnik
- biraju druga radna tijela prema potrebi
- usvaja izvješće o radu Zajednice
- odlučuje o pitanjima koja su po prirodi posla u njezinoj nadležnosti.

III PRIPREME I ZAKAZIVANJE SJEDNICA

Članak 10.

Pripreme za održavanje sjednica obavlja predsjednik, uz pomoć tajnika i po potrebi stručnih službi Hrvatske gospodarske komore.Sjednice Zajednice održavaju se najmanje jedanput godišnje.

Članak 11.

Poziv za sjednicu upućuje se članicama Zajednice i drugim osobama, zavisno o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice. Poziv i materijali za sjednicu upućuju se najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

 IV TIJEK SJEDNICE I NAČIN RADA

Članak 12.

Sjednicu otvara i vodi predsjednik odnosno zamjenik predsjednika kad ga zamjenjuje.

Članak 13.

Na početku sjednice, predsjednik utvrđuje nazočnost pozvanih članica Zajednice i drugih osoba, što se unosi u zapisnik.

Članak 14.

Prije prihvaćanja dnevnog reda sjednice, predsjednik podnosi kratko izvješće o ostvarivanju zaključaka donijetih na prethodnoj sjednici.

Članak 15.

Dnevni red sjednice prihvaća se na temelju prijedloga koji je uz poziv dostavljen članicama Zajednice.Ukoliko nema primjedbi i prijedloga za izmjenu ili dopunu, predsjednik utvrđuje da je predloženi dnevni red prihvaćen.

Članak 16.

Na sjednici se razmatraju i rješavaju pitanja u skladu s dnevnim redom sjednice.Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Zajednice.

Članak 17.

Rasprava o pojedinim pitanjima počinje izlaganjem predsjednika ili određene stručne osobe ako je to potrebno.

Članak 18.

Poslije izlaganja ili čitanja materijala u pravilu se provodi rasprava.Predsjednik daje riječ po redu prijavljenih za raspravu. Predsjednik može vremenski ograničiti izlaganje.

Članak 19.

Predsjednik može prekinuti daljnju raspravu ukoliko smatra da je pitanje dovoljno razmotreno za pravilno odlučivanje.

Članak 20.

Nakon završene rasprave o točki dnevnog reda, pristupa se glasanju, ukoliko je potrebno donijeti odluku.

Članak 21.

Sjednica traje dok se ne iscrpi dnevni red.Ukoliko se na sjednici ne mogu riješiti sve točke dnevnog reda, predsjednik može prekinuti sjednicu i utvrditi novi datum održavanja nastavka sjednice.

 V ZAPISNICI I ODLUKE SA SJEDNICE

Članak 22.

Na sjednici se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar.

Članak 23.

Zapisnici i odluke sa sjednice i svi prilozi odlažu se po redu održavanja sjednice.

Članak 24.

O provedbi odluka i zaključaka donesenih na sjednici skrbe predsjednik i zamjenik predsjednika, a za njihovo ostvarivanje i praćenje neposredno je odgovoran tajnik.

 VI VIJEĆE ZAJEDNICE

Članak 25.

Vijeće Zajednice (u daljnjem tekstu: Vijeće) osniva se kad Zajednici pristupi više od 20 članica.Vijeće broji 11 članova i njihov izbor provodi se na sjednici Zajednice. Kandidiranje za članove Vijeća provodi se javno uz usmeni ili pismeni pristanak svakog kandidata. Kod predlaganja kandidata treba voditi računa o zastupljenosti članica scjelokupnog teritorija Republike Hrvatske. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova, a ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, ponovit će se glasovanje samo o tim kandidatima.Mandat članova Vijeća traje 4 godine s mogućnošću produženja za isto razdoblje. Izbor članova Vijeća Zajednice provodi izborna komisija od tri člana tajnim glasovanjem. Komisija se sastoji od dva člana Zajednice i tajnika Zajednice, a bira se javnim glasovanjem. Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik Zajednice, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Zajednice.

Članak 26.

Sjednica Vijeća može se održati ako je nazočno više od polovice članova Vijeća. Ako sjednici nije nazočan dovoljan broj članova Vijeća, sjednica se odgađa i određuje novi datum održavanja.

Članak 27.

Vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 28.

Za pojedine djelatnosti ili projekte u okviru Zajednice, Vijeće može osnivati stalne ili povremene radne grupe, ovisno o zadaći i svrsi zbog koje se radne grupe osnivaju. Članice se svrstavaju u radne grupe prema svom interesu ili projektu. Radna grupa se osniva ako takav zahtjev podnosi najmanje 5 članica Zajednice koje su zainteresirane za rad u radnoj grupi.Svaka radna grupa ima svog voditelja. Voditelj može imenovati i uža radna tijela radne grupeiz redova svojih članica.Voditelja biraju članovi radne grupe iz svojih redova vodeći pri tom računa da on, u pravilu,radi lakše koordinacije rada, bude i član Vijeća.

Članak 29.

Odredbe ovog Poslovnika o pripremi i zakazivanju sjednice Zajednice, tijeku sjednice i načinu rada, zapisnicima i odlukama sa sjednice, primjenjuje se i na rad Vijeća i radnih grupa.

VII SREDSTVA ZA RAD ZAJEDNICE

Članak 30.

Zajednica nema svoja novčana sredstva. Sredstva za organiziranje sjednica Zajednica i Vijeća osigurava Hrvatska gospodarska komora.

Članak 31.

Odlukom Zajednice mogu se prikupljati financijska sredstva za istraživačke, seminarske, izdavačke, sajamske ili druge djelatnosti u interesu Zajednice, preko žiro-računa Hrvatske gospodarske komore, uz naznaku namjene.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Za tumačenje ovog Poslovnika ovlašten je predsjednik Zajednice i stručne službe Hrvatske gospodarske komore.

Članak 33.

Za sve odredbe koje ovim poslovnikom nisu utvrđene, a nužne su za rad Zajednice, primjenjivat će se na odgovarajući način – Statut Hrvatske gospodarske komore.

Članak 34.

Prestanak članstva u Zajednici nastupa izjavom same članice, ili na obrazloženi prijedlog Vijeća potvrđen na sjednici Zajednice.

Članak 35.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 14. listopada 2002.

Predsjednik Zajednice:
Valnea Bressan

Molimo prijavite se da biste mogli komentirati: Prijava ili Registracija

Komentari

  • Trenutno nema komentara
 

PRIJAVA

REGISTRACIJA NOVIH ČLANOVA


 

Kunena forum